วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดทำถังแยกขยะ ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กในความอุปการะมีจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะ และรู้จักวิธีการรีไซเคิลขยะ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม