วันพุธที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับพ่อบ้าน-แม่บ้าน    ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการติดตามพฤติกรรมเด็กในสถานศึกษา