วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพ่อบ้าน-แม่บ้านนำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมกันเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัวภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและสามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้เด็กในความอุปการะรับประทาน