วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมไม่เสพ-ไม่เล่น ให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตในสังคม