วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ปลูกเมล่อนในโรงเรือนภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดด้านอาชีพในอนาคต