วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา