วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยการให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และสอนทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออม และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา