นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเวทีมหกรรมที่อยู่อาศัยชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านมั่นคงชนบทตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท