นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดบริการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน และดำเนินการตรวจและรักษาฟัน