วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์นพเก้า จรรย์นาฏย์ จัดกิจกรรมสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งนำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้มีความอดทน ฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้ดนตรีบำบัด