วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งนำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา อาคารพัก ๔ จัดกิจกรรมนันทนาการ                             ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา