วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งนำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จัดกิจกรรมนันทนาการ     ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านอารมณ์ให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา