วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดป่าบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่  และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน