วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลกลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์