วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงศักดิ์  จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพาะเห็ดภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มเห็ดสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและสามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้เด็กในความอุปการะรับประทาน