วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์  จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมสอนเสริมในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคการศึกษาต่อไป