วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์  จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายสมคิด  สมศรีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ VDO Conference 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อรับทราบนโยบายและนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป