วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับจิตอาสากลุ่มกระเป๋าเดินทาง โดยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก และแนวทางการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอยู่กับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุข