วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและสามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้เด็กในความอุปการะรับประทาน