วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมทีม One home นครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี