วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) และนำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒