วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนบ้านราชสีมา จัดกิจกรรม วันเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยเชิญศิษย์เก่าบ้านราชสีมา มาพบปะพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ และมอบเกียรติบัตรแก่เด็กในความอุปการะผู้ทำความดี พร้อมชมการแสดงของเด็กในความอุปการะแต่ละอาคารพัก เพื่อส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติต่อไป