วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดกุดขมิ้น  หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน