วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการเสียงตามสาย และโครงการออมทรัพย์ดี มีวินัย ใส่ใจอนาคต ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการและวางแผนการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป