วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความรู้ด้านการทำแปลงเกษตรหมุนเวียน การปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการขยายผลไปสู่ชุมชนในสังคม ณ นิคมสร้างตนเองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง