วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน