วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒