วันอังคารที่ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝึกทักษะอาชีพการร้อยลูกปัดแก่เด็กในความอุปการะ      ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสมาธิในการทำงาน ฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ และมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ