วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครอง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในอุปการะใส่ทรายอะเบท ในแหล่งน้ำซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลูกน้ำยุงลาย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก