วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๒ จัดกิจกรรมอาสาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในอุปการะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน