วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะอาคารพัก ๔ ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ก่อนไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ ณ บริเวณด้านหน้าสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา