วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือหลังจากกลับไปอยู่ในความอุปการะของบิดาเด็กซึ่งไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู จึงเห็นควรรับเด็กกลับมาอยู่ในความอุปการะและคุ้มครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา