วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมทักษะอาชีพในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์