วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรม ดำเนินการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างโรงเลี้ยงไก่ ณ โรงเรียนบ้านโนนตาล ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน