วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์)