วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและกิจกรรม ดำเนินการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง