วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประชาบดี            สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์)