วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. บริษัท เดอเบล จำกัด สาขานครราชสีมา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับเด็กในอุปการะสถานสงเคราะห์สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ซึ่งมีการจัดกิจกรรม การเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบสิ่งของ และการเล่นเกมส์สันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่