วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสวนหม่อนและโรงเรียนราชสีมา   ปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ และให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร