วันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอุบลรัตน ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมคุณธรรม ออมศิลป์ ออมบุญ เพิ่มพูนวินัยทางการเงิน ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการออม และการเงินส่วนบุคคล การทำรายรับ-รายจ่าย การทำกระปุกออมสินจากกระดาษและจากวัสดุเหลือใช้ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการออม และการสร้างวินัยทางการเงิน