วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. กลุ่มนักศึกษาคุณธรรมสร้างสรรค์ สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ จัดโครงการพี่สอนน้องระหว่าง ๖ สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมสอนการบ้านน้อง สอนทักษะป้องกันตัว กีฬาเทควันโด ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในอุปการะได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์