วันเสาร์ที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างทัดเทียม