วันพฤหัสที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดำเนินงานโครงการสถานีสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการ รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิต และได้มอบให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเข้าร่วมโครงการ ณ สวนภูมิรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา