วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในอุปการะมาจัดรายการเสียงตามสายในทุกวัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน และความกล้าแสดงออกให้แก่เด็กในอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา