วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ จำนวน ๘๒ คน จัดกิจกรรมสัมพันธ์และกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา