วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๑๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะทำงานเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจน ได้ร่วมประชุมวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา