วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาให้การต้อนรับ                    ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช,อาจารย์ปรียานุช โชคธนวณิชย์และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานและเชิญเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน