วันพฤหัสที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเพื่อบริการตัดผมให้เด็กในความอุปการะเพื่อให้เป็นการฝึกวิชาชีพจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา