วันพฤหัสที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ทางสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้เล็งเห็นปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงได้สร้างมาตรการป้องกันลูกน้ำยุงลายและฉีดยากันยุงตามพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา