วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเรีย เข้าศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา